Welkom bij vanDRAANENadvies. Jouw partner voor het in kaart brengen en ontwikkelen van talent. Assessment & Development, wetenschappelijk, talentgericht, maatwerk.

                            Privacy verklaring

Inzake de wet op de AVG

vanDRAANENadvies, gevestigd aan Ruige Velddreef 44, 3831 PG Leusden, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

vanDRAANENadvies, Ruige Velddreef 44, 3831 PG Leusden
Telefoon +31 6 4111 8526
E-mail: mareann@draanen.net
Web: www.draanen.net

 Persoonsgegevens die verwerkt worden.
VanDRAANENadvies verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. 
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die verwerkt worden:

 • Voor- en achternaam
 • Bedrijfsnaam
 • Adresgegevens (zakelijk en/of privé)
 • Telefoonnummer (zakelijk en/of privé)
 • E-mailadres (zakelijk en/of privé)
 • Functie
 • IBAN bankrekeningnummer
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en/of telefonisch.

VanDRAANENadvies verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • het schrijven van een rapportage naar aanleiding van en behorend bij een afgenomen assessment
 • het afhandelen van jouw betaling


Hoe lang  persoonsgegevens bewaard worden.
vanDRAANENadvies bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Categorie Bewaartermijn Reden
Klantenadministratie 7 jaar Overeenkomst
Financiële administratie 7 jaar Wettelijke termijn
Rapportages 1 jaar Overeenkomst


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die  verwerkt worden. 
Deze website en de daarbij behorende diensten hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij deze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via mareann@draanen.net, dan verwijderen wij deze informatie.

Delen van persoonsgegevens met derden. 
vanDRAANENadvies kan jouw persoonsgegevens met verschillende derden delen als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. vanDRAANENadvies blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. VanDRAANENadvies verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Geautomatiseerde besluitvorming. 
VanDRAANENadvies neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die gebruikt worden
vanDRAANENadvies gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die gebruikt worden, zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen. 
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door VanDRAANENadvies en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar mareann@draanen.net. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Let op: maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

VanDRAANENadvies wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Hoe jouw persoonsgegevens beveiligd zijn.  
vanDRAANENadvies neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Bij de verzending van persoonsgegevens maakt vanDRAANENadvies gebruik van een beveiligde verbinding. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met mareann@draanen.net.


Leusden, 25 mei 2018

© vanDRAANEN

Delen