Welkom bij vanDRAANENadvies. Jouw partner voor het in kaart brengen en ontwikkelen van talent. Assessment & Development, wetenschappelijk, talentgericht, maatwerk.

VERTROUWELIJKHEID, NIP EN ALGEMENE VOORWAARDEN

vanDRAANENadvies gebruikt bij de assessments TMA Methode als onderlegger. TMA staat voor: Talenten Motivatie Analyse. De TMA Methode bestaat sinds begin 2000. Dit wetenschappelijke instrument is ontwikkeld i.s.m. de Universiteit van Amsterdam. TMA werkt volgens de wet AVG.

De rapportages worden opgesteld vanuit een specifiek kader en gerichte onderzoeksdoelstelling. Deze kunnen daarom niet worden gebruikt voor andere doeleinden. Met de inhoudelijke informatie wordt  zorgvuldig omgegaan en vertrouwelijkheid wordt gewaarborgd. De organisatie wordt pas na schriftelijke toestemming van de kandidaat geïnformeerd over de onderzoeksresultaten in de vorm van een rapportage.  De rapportages worden conform de AVG op discrete wijze voor maximaal een jaar bewaard en zijn vertrouwelijk. Voor het bewaren van rapportages door vanDRAANENadvies dient vooraf toestemming gegeven te worden. Zowel de kandidaat als opdrachtgever hebben recht op inzage en verwijdering van hun gegevens alsmede het recht om gegeven toestemming weer in te trekken. Verdere voorwaarden staan genoemd in de Privacyverklaring en de  Algemene Voorwaarden.

Omdat mensen en functies veranderen, zal de actualiteit van het rapport na verloop van tijd afnemen. Daarom wordt geadviseerd het rapport na enkele jaren slechts met de grootste reserve te raadplegen.

vanDRAANENadvies volgt en conformeert zich aan de ethiek van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP).
Meer informatie over het NIP is te vinden op www.psynip.nl.

PRIVACYVERKLARING

inzake de wet op de AVG

vanDRAANENadvies, gevestigd aan Ruige Velddreef 44, 3831 PG Leusden, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
vanDRAANENadvies, Ruige Velddreef 44, 3831 PG Leusden

Telefoon +31 6 4111 8526
E-mail: mareann@draanen.net / mareann.vandraanen@hdlg-groep.nl
Web: www.draanen.net

Persoonsgegevens die verwerkt worden.
VanDRAANENadvies verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. 
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die verwerkt worden:

 • Voor- en achternaam
 • Bedrijfsnaam
 • Adresgegevens (zakelijk en/of privé)
 • Telefoonnummer (zakelijk en/of privé)
 • E-mailadres (zakelijk en/of privé)
 • Functie
 • IBAN bankrekeningnummer
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en/of telefonisch.

VanDRAANENadvies verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  het schrijven van een rapportage naar aanleiding van en behorend bij een afgenomen assessment
  het afhandelen van jouw betaling

Hoe lang  persoonsgegevens bewaard worden.
vanDRAANENadvies bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Categorie Bewaartermijn Reden
Klantenadministratie 7 jaar overeenkomst
Financiële administratie 7 jaar wettelijke termijn
Rapportages 1 jaar overeenkomst

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die  verwerkt worden. 
Deze website en de daarbij behorende diensten hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij deze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via mareann@draanen.net, dan verwijderen wij deze informatie.

Delen van persoonsgegevens met derden. 
vanDRAANENadvies kan jouw persoonsgegevens met verschillende derden delen als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. vanDRAANENadvies blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. VanDRAANENadvies verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Geautomatiseerde besluitvorming. 
VanDRAANENadvies neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die gebruikt worden. 
vanDRAANENadvies gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die gebruikt worden, zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen. 
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door VanDRAANENadvies en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar mareann@draanen.net. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Let op: maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

VanDRAANENadvies wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Hoe jouw persoonsgegevens beveiligd zijn.  
vanDRAANENadvies neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Bij de verzending van persoonsgegevens maakt vanDRAANENadvies gebruik van een beveiligde verbinding. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met mareann@draanen.net.


Leusden, 25 mei 2018 

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden vanDRAANENadvies, gevestigd in Leusden, vastgesteld d.d. 7 juli 2019

Artikel 1. Definities
1.1 Opdrachtnemer: Van Draanen Advies, gevestigd aan de Ruige Velddreef 44, te 3831 PG Leusden, een eenmanszaak met KvK nummer 71363939. Van Draanen Advies handelt eveneens onder de naam HDLG. Desondanks is HDLG geen opdrachtnemer, Opdrachtgever contracteert altijd met Van Draanen Advies.
1.2 Opdrachtgever: Iedere natuurlijke- of rechtspersoon ten behoeve van wie Opdrachtnemer diensten zal verrichten.
1.3 Opdracht: Iedere Opdracht tot het verrichten van diensten ten behoeve van de Opdrachtgever, waaronder begrepen elke wijziging of aanvulling op de betreffende Opdracht, alsmede alle (rechts-)handelingen ter voorbereiding en uitvoering daarvan.
1.4 Diensten: Alle door Opdrachtnemer te verrichten werkzaamheden in de ruimste zin des woords. 
1.5 Overeenkomst: De overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever op grond waarvan de Opdracht door Opdrachtnemer zal worden uitgevoerd.
1.6 Algemene voorwaarden: Onderhavige leverings- en betalingsvoorwaarden.

Artikel 2. Toepasselijkheid.
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle bestaande en toekomstige rechtsverhoudingen tussen Opdrachtnemer en de Opdrachtgever, waaronder mede begrepen alle aanbiedingen en offertes.
2.2 Deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op iedere Overeenkomst waarbij voor de uitvoering door Opdrachtnemer derden worden ingeschakeld.
2.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, wordt de toepassing van eventueel door de Opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden uitdrukkelijk uitgesloten.
2.4 Een eventuele afwijking van deze algemene voorwaarden kan slechts schriftelijk worden overeengekomen tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever. Indien er bij enige Opdracht sprake is van een dergelijke afwijking, dan geldt die afwijking uitsluitend voor die ene Opdracht.
2.5 Indien een bepaling in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig is, of geheel of gedeeltelijk vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen onverkort van toepassing. De betreffende nietige of vernietigde bepaling zal door Opdrachtnemer terstond worden vervangen door een geldige bepaling. Dit zoveel mogelijk met inachtneming van de strekking en de beoogde gevolgen van de nietige of vernietigde bepaling.
2.6 Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden naar de geest van deze bepalingen.
2.7 Indien zich tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden is geregeld, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
2.8 Opdrachtnemer behoudt zich te allen tijde het recht voor deze algemene voorwaarden aan te vullen en/of te wijzigen. Opdrachtgever ontvangt schriftelijk de gewijzigde versie. Bij gebrek aan reactie binnen twee weken, is Opdrachtgever met de wijzigingen akkoord gegaan. Weigert Opdrachtgever de aanpassingen, dan treden partijen in overleg of zij de Overeenkomst opzeggen of onder de oude voorwaarden verder gaan
2.9 Van toepassing is steeds de versie van deze algemene voorwaarden die gold tijdens het sluiten van de Overeenkomst, waarbij het geven van een vervolg-Opdracht geldt als een nieuwe Overeenkomst.

Artikel 3. Offertes en aanbiedingen
3.1 Alle offertes en aanbiedingen van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen of in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien in het aanbod een aanvaardingstermijn is opgenomen, is Opdrachtnemer slechts aan de offerte gebonden als Opdrachtgever het aanbod binnen de gestelde termijn uitdrukkelijk heeft aanvaard.
3.2 Opdrachtnemer kan niet aan een offerte of aanbieding worden gehouden indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de betreffende offerte of aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3.3 De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief btw en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de Overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven. Offertes aan consumenten bevatten voor de duidelijkheid altijd de prijs zowel incl als excl BTW.
3.4 Een samengestelde prijsopgave verplicht Opdrachtnemer niet tot het verrichten van een gedeelte van de Opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
3.5 Indien in een offerte of aanbieding door Opdrachtnemer een inschatting wordt gemaakt van de omvang van de Opdracht en het aantal hieraan te besteden uren, kunnen aan genoemde inschatting door Opdrachtgever geen rechten worden ontleend.
3.6 Indien in een offerte of aanbieding een vast bedrag [fixed price] voor de uitvoering van de Overeenkomst wordt genoemd, zijn in dit bedrag alleen die werkzaamheden inbegrepen die expliciet in de offerte of aanbieding zijn opgegeven. Alle overige werkzaamheden zullen door Opdrachtnemer als meerwerk in rekening worden gebracht.
3.7 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige Opdrachten.

Artikel 4. Totstandkoming overeenkomst
4.1 De Overeenkomst komt tot stand door mondelinge en/of schriftelijke akkoordverklaring van Opdrachtgever met de door Opdrachtnemer uitgebrachte offerte. Indien Opdrachtgever instemt met aanvang van de uit te voeren werkzaamheden door Opdrachtnemer, wordt Opdrachtgever geacht zich akkoord te hebben verklaard met de betreffende offerte of het desbetreffende onderdeel uit het geoffreerde  ‘menu’.
4.2 Indien de akkoordverklaring van Opdrachtgever, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de offerte of aanbieding opgenomen aanbod, dan is Opdrachtnemer hier niet aan gebonden. De Overeenkomst komt in dat geval niet overeenkomstig de afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Opdrachtnemer uitdrukkelijk schriftelijk met de afwijking akkoord gaat.
4.3 De Overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard of strekking van de Overeenkomst anders voortvloeit, of partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen.
4.4 Opdrachtnemer behoudt zich te allen tijde het recht voor een Opdracht zonder opgave van redenen te weigeren.

Artikel 5. Uitvoering overeenkomst
5.1 Opdrachtnemer zal zich tot het uiterste inspannen om de Opdracht naar beste inzicht en vermogen als zorgvuldig beroepsbeoefenaar uit te voeren waarbij de belangen van Opdrachtgever naar beste weten behartigd worden en gestreefd wordt naar een voor Opdrachtgever bruikbaar resultaat. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Opdrachtnemer kan echter nimmer worden geacht een resultaatsverbintenis te zijn aangegaan. 
5.2 Opdrachtnemer is gerechtigd bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door hiertoe gekwalificeerde derden.
5.3 Opdrachtnemer is gerechtigd de Opdracht in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
5.4 Indien de Opdracht in fasen wordt uitgevoerd, is Opdrachtnemer gerechtigd de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren op te schorten totdat Opdrachtgever de factuur van de daaraan voorafgaande fase heeft voldaan.
5.5 Indien de Overeenkomst tussentijds dient te worden aangepast of gewijzigd, dan komen deze aanpassingen of wijzigingen pas tot stand indien deze uitdrukkelijk schriftelijk door beide partijen zijn aanvaard.

Artikel 6. Uitvoeringstermijn
6.1 Indien voor de uitvoering van de Opdracht een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een dergelijke termijn dient Opdrachtgever Opdrachtnemer derhalve schriftelijk in gebreke te stellen en te vermelden tot welke schade termijnoverschrijding zal leiden. Opdrachtnemer dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
6.2 Opdrachtnemer is gerechtigd een overeengekomen of opgegeven leveringstermijn aan te passen indien hier redelijkerwijs aanleiding toe bestaat.
6.3 Voor een aanpassing als genoemd in lid 2 van dit artikel zal in ieder geval aanleiding bestaan in geval van door Opdrachtgever (of iemand in diens risico-sfeer) gewenste wijzigingen en/of toevoegingen, één en ander in de ruimste zin des woords. Voorts zal voor een dergelijke aanpassing in ieder geval aanleiding bestaan, indien Opdrachtgever (of iemand in diens risico-sfeer) niet al datgene doet wat door Opdrachtnemer noodzakelijk wordt geacht om de overeengekomen of opgegeven uitvoeringstermijn te kunnen handhaven.
6.4 Indien Opdrachtnemer een overeengekomen of opgegeven leveringstermijn aanpast op grond van één van de redenen als genoemd in lid 3 van dit artikel, komen alle hieruit voortvloeiende kosten integraal voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 7. Bijzondere verplichtingen Opdrachtgever
7.1 Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig en op door Opdrachtnemer aangegeven wijze aan Opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet, niet behoorlijk of niet tijdig aan Opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft Opdrachtnemer het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat Opdrachtgever de gegevens aan Opdrachtnemer ter beschikking heeft gesteld. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Opdrachtnemer is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
7.2 Geplande Opdrachten dienen bij verhindering door Opdrachtgever uiterlijk 7 dagen voor de afgesproken datum te worden geannuleerd (mits dit uitsluitend uitstel betreft en niet een annulering van de Opdracht). Daarvoor worden dan alleen de voorbereidingskosten in rekening gebracht. In geval van annulering binnen 48 uur voor de afgesproken datum is Opdrachtgever 75% verschuldigd, in geval van annulering binnen 24 uur is 100% verschuldigd voor de gereserveerde tijd volgens dan geldende tarieven in rekening te brengen.
7.3 Indien voor de uitvoering van de Overeenkomst materialen en/of producten ter ver- of bewerking door Opdrachtgever worden aangeleverd, staat Opdrachtgever in voor de tijdige aanlevering van genoemde materialen en/of producten. Alle kosten in de ruimste zin des woords met betrekking tot het niet tijdig, of niet behoorlijk aanleveren van genoemde materialen en/of producten komen geheel voor rekening van Opdrachtgever.
7.4 Indien voor de uitvoering van de Opdracht materialen en/of producten ter ver- of bewerking door Opdrachtgever worden aangeleverd staat Opdrachtgever in voor de deugdelijkheid van genoemde materialen en/of producten voor het soort ver- of bewerking dat deze dienen te ondergaan, één en ander in de ruimste zin des woords. Opdrachtnemer kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor eventuele ondeugdelijkheid van genoemde materialen en/of producten, noch voor het uiteindelijke resultaat na ver- of bewerking.
7.5 Indien voor de uitvoering van de Opdracht materialen en/of producten ter ver- of bewerking door Opdrachtgever worden aangeleverd, is Opdrachtgever gehouden om naast de voor de ver- of bewerking benodigde hoeveelheid materialen en/of producten tevens de voor de betreffende ver- of bewerking voorafgaande proeven benodigde hoeveelheid materialen en/of producten aan te leveren.

Artikel 8. Concepten en Privacy
8.1 Opdrachtnemer is volgens de richtlijnen van het NIP (Nederlands Instituut van Psychologen) gehouden aan de richtlijnen. Dat houdt in dat wanneer een rapportage wordt afgeleverd, het concept niet eerder wordt doorgezonden aan Opdrachtgever alvorens de kandidaat hiervoor zijn/haar schriftelijke toestemming heeft gegeven.
8.2 Indien dergelijke toestemming niet wordt gegeven, komt dit voor risico van Opdrachtgever.

Artikel 9. Ondeugdelijkheid
9.1 Indien Opdrachtgever van mening is dat Opdrachtnemer de Opdracht niet deugdelijk heeft uitgevoerd, is Opdrachtgever gehouden dit binnen tien dagen schriftelijk uitdrukkelijk aan Opdrachtnemer te melden, bij gebreke waarvan Opdrachtgever geacht wordt volledig akkoord te zijn met het resultaat van de Opdracht.

Artikel 10. Inschakelen derden
10.1 Indien voor de uitvoering van de Opdracht derden moeten worden ingeschakeld dan geschiedt dit, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, voor rekening en risico van Opdrachtgever, nadat deze met de derde akkoord is gegaan. Opdrachtnemer is geen partij bij de overeenkomst met genoemde derden, maar zal slechts als tussenpersoon optreden.
10.2 Opdrachtnemer is gerechtigd om voor het optreden als tussenpersoon aan Opdrachtgever een vergoeding in rekening te brengen indien dit vooraf schriftelijk is overeengekomen.
10.3 Opdrachtnemer is gerechtigd eventuele kosten die Opdrachtnemer zal maken voor het optreden als tussenpersoon in rekening te brengen aan Opdrachtgever.

Artikel 11. Honorarium en Tarieven
11.1 Opdrachtnemer zal aan Opdrachtgever een vergoeding in rekening brengen voor de geleverde diensten. Deze vergoeding zal bestaan uit het honorarium vermeerderd met door Opdrachtnemer ten behoeve van de uitvoering van de Opdracht gemaakte kosten, zoals, maar niet beperkt tot, reis- en verblijfkosten, portokosten en kosten voor inschakeling derden, tenzij anders overeengekomen.
11.2 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, wordt het honorarium vastgesteld op basis van nacalculatie. Hierbij zal de werkelijk bestede tijd in rekening worden gebracht op basis van het door Opdrachtnemer gehanteerde uurtarief zoals geoffreerd voor de betreffende Opdracht.
11.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, is Opdrachtnemer gerechtigd het honorarium aan te passen overeenkomstig stijging van het uurtarief tijdens de duur van de Opdracht. Opdrachtnemer zal Opdrachtgever hiervan schriftelijk op de hoogte stellen. Opdrachtgever is gerechtigd de Overeenkomst op grond van genoemde prijsstijging te ontbinden, tenzij deze prijsstijging voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet, of deze prijsstijging zich voordoet na een periode van drie maanden gerekend vanaf het moment van totstandkoming van de overeenkomst.
11.4 In geval van een overeengekomen vast honorarium (fixed price), is Opdrachtnemer gerechtigd dit honorarium aan te passen indien de geschatte omvang van de Opdracht dermate afwijkt van de daadwerkelijke omvang, dat in alle redelijkheid niet van Opdrachtnemer mag worden verwacht de Opdracht tegen het overeengekomen honorarium uit te voeren. Opdrachtnemer zal Opdrachtgever hiervan schriftelijk op de hoogte stellen.
11.5 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, is het honorarium nimmer afhankelijk van de uitkomst van de Opdracht.
11.6 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, wordt de vergoeding maandelijks, of terstond na uitvoering van de Opdracht aan Opdrachtgever in rekening gebracht.

Artikel 12. Betaling en incassokosten
12.1 Opdrachtnemer is gerechtigd voorafgaand aan de uitvoering van de Opdracht betaling van een voorschot of voorschotten te verlangen. Genoemde voorschotten dienen door Opdrachtgever terstond te worden voldaan en zullen in beginsel worden verrekend met de laatste factuur. Opdrachtnemer is nimmer rente verschuldigd aan Opdrachtgever over het bedrag van de voorschotten.
12.2 Opdrachtnemer is gerechtigd, tijdens uitvoering van de Opdracht, van Opdrachtgever te verlangen dat deze (aanvullende) zekerheid stelt voor nakoming van diens financiële verplichtingen jegens Opdrachtnemer. Opdrachtnemer is gerechtigd de uitvoering van de Opdracht op te schorten tot Opdrachtgever aan het verzoek tot zekerheidstelling heeft voldaan. Indien Opdrachtgever weigert aan bovengenoemd verzoek te voldoen, is Opdrachtnemer gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden. Tevens is Opdrachtnemer gerechtigd al hetgeen Opdrachtgever uit welke hoofde dan ook verschuldigd is per direct op te eisen.
12.3 Tenzij anders overeengekomen dient betaling te geschieden binnen veertien (14) dagen na factuurdatum, op een door Opdrachtnemer aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Opdrachtnemer is gerechtigd om periodiek te factureren.
12.4 Indien Opdrachtgever het factuurbedrag niet of niet volledig binnen bovengenoemde termijn heeft voldaan, is deze na eenmalige aanmaning door Opdrachtnemer van rechtswege in verzuim vanaf de eerste vervaldag tot op de dag van algehele voldoening. Alsdan is Opdrachtgever een boete verschuldigd aan Opdrachtnemer voor de incassomoeite die Opdrachtnemer zich moet getroosten, van 250 Euro voor consumenten en 500 voor niet consumenten, met behoud van alle overige rechten. Opdrachtnemer is gerechtigd wettelijke rente over het opeisbare bedrag in rekening te brengen over de periode waarin Opdrachtgever in verzuim is. Alle gerechtelijke- en buitengerechtelijke incassokosten zijn voor rekening van Opdrachtgever, minimaal als vastgesteld in de WIK, en het meerdere als de daadwerkelijk gemaakte kosten aantoonbaar hoger zijn.
12.5 In geval van verzuim is Opdrachtnemer gerechtigd de uitvoering van de Opdracht op te schorten en/of de Overeenkomst te ontbinden. Tevens is Opdrachtnemer gerechtigd al hetgeen Opdrachtgever uit welke hoofde dan ook verschuldigd is per direct op te eisen.
12.6 Opdrachtnemer is gerechtigd de ontvangen betalingen in de eerste plaats in mindering te brengen op de gemaakte gerechtelijke- en buitengerechtelijke kosten en de wettelijke opengevallen rente en in de tweede plaats op de openstaande facturen, met dien verstande dat betalingen altijd eerst in mindering kunnen worden gebracht op de oudste openstaande factuur. Een en ander ongeacht aan welke vordering Opdrachtgever bij de betaling refereert.
12.7 Opdrachtnemer is gerechtigd een aanbod tot betaling te weigeren indien Opdrachtgever in dit aanbod een volgorde van toewijzing aangeeft die afwijkt van de volgorde als geregeld in lid 6 van dit Artikel.
12.8 Opdrachtgever is nimmer gerechtigd de betalingsverplichting op te schorten bij bezwaar tegen de hoogte van de declaraties en/of klachten over de uitgevoerde werkzaamheden (zie voorts artikel 21.3 en 21.4).
12.9 Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Opdrachtnemer verschuldigde.
12.10 Indien een Opdracht is uitgevoerd ten behoeve van meerdere Opdrachtgevers gezamenlijk, dan zijn deze Opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor voldoening van de verschuldigde bedragen, ongeacht de tenaamstelling van de factuur.

Artikel 13. Intellectueel eigendom
13.1 Opdrachtnemer is exclusief gerechtigd tot de rechten van intellectuele eigendom die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving ten aanzien van alle door Opdrachtnemer ter voorbereiding of uitvoering van de Opdracht vervaardigde zaken, werken en geestesproducten in de ruimste zin des woords. 
13.2 Voor zover een recht van intellectuele eigendom als bedoeld in lid 1 van dit Artikel slechts verkregen kan worden door depot of registratie, dan is uitsluitend Opdrachtnemer bevoegd over te gaan tot depot of registratie. 
13.3 Opdrachtgever garandeert dat op door hem ten behoeve van de uitvoering van de Opdracht aangeleverde data en/of materialen, één en ander in de ruimste zin des woords, geen enkel geldend recht van intellectuele eigendom van derden rust. Tevens garandeert Opdrachtgever dat door uitvoering van de Opdracht geen enkel geldend recht van intellectuele eigendom van derden zal worden geschonden.
13.4 Opdrachtnemer mag geheel af gaan op de door Opdrachtgever afgegeven garanties als bedoeld in lid 3 van dit Artikel en kan in geen geval worden geacht een aanvullend onderzoek in te stellen.
13.5 Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer uitdrukkelijk voor alle aanspraken van derden met betrekking tot schending van enig recht van intellectuele eigendom.
13.6 Tenzij het werk zich er niet voor leent of uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, is Opdrachtnemer te allen tijde gerechtigd om diens naam op of bij het betreffende werk te (laten) vermelden of verwijderen. Het is Opdrachtgever niet toegestaan een dergelijke naamsvermelding, al dan niet met behulp van derden, te verwijderen.
13.7 Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd om de (geanonimiseerde) resultaten van de uitgevoerde Opdracht te gebruiken voor eigen promotiedoeleinden.

Artikel 14. Eigendom productiemiddelen
14.1 Onder productiemiddelen wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: alle ter voorbereiding of uitvoering van de Opdracht vervaardigde, ontwikkelde en aangekochte materialen en geestesproducten, één en ander in de ruimste zin des woords, alsmede de afgekochte rechten tot het gebruik van bepaalde door derden vervaardigde of ontwikkelde materialen en geestesproducten.
14.2 Productiemiddelen blijven te allen tijde (intellectueel) eigendom van Opdrachtnemer, ook indien deze als aparte post op de offerte en/of de factuur zijn vermeld en dientengevolge aan Opdrachtgever in rekening zijn gebracht.
14.3 Opdrachtnemer is ten aanzien van de opgeleverde rapportages conform de wet op de AVG gehouden aan een maximale bewaartermijn van één (1) jaar.
14.4 Indien Opdrachtnemer en Opdrachtgever in afwijking van het bepaalde in lid 3 van dit Artikel schriftelijk overeenkomen dat Opdrachtnemer na het eindigen van de Opdracht productiemiddelen ten behoeve van Opdrachtgever in bewaring zal houden, dan zal dit maximaal voor de schriftelijk overeengekomen duur zijn.
Genoemde bewaring door Opdrachtnemer zal geschieden met de hoogst mogelijke beveiliging, conform de wet op de AVG. Opdrachtnemer zal nimmer in staan voor geschiktheid van de productiemiddelen voor volgend gebruik.

Artikel 15. Beëindiging overeenkomst
15.1 De Overeenkomst eindigt van rechtswege door voltooiing van de Opdracht, tenzij anders aangegeven.
15.2 Beide partijen zijn gerechtigd de Overeenkomst tussentijds schriftelijk en gemotiveerd op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van twee (2) maanden. Opdrachtnemer mag de Opdracht per direct neerleggen bij onacceptabel gedrag van Opdrachtgever of iemand binnen de risicosfeer van Opdrachtgever.
15.3 Indien de Overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Opdrachtnemer wegens redenen die niet toerekenbaar zijn aan Opdrachtgever, zal Opdrachtnemer in overleg met Opdrachtgever zorg dragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Eventuele kosten die deze overdracht van werkzaamheden met zich meebrengt komen voor rekening van Opdrachtgever.
15.4 Indien een Overeenkomst waarvoor een vast honorarium is overeengekomen tussentijds wordt opgezegd door Opdrachtgever, is Opdrachtnemer gerechtigd het volledige bedrag van de overeengekomen prijs aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
15.5 Indien de Overeenkomst is aangegaan voor een bepaalde periode wordt deze na het verstrijken van die periode automatisch stilzwijgend verlengd met eenzelfde periode, tenzij genoemde Overeenkomst door één der partijen is opgezegd volgens hetgeen bepaald in lid 6 van dit Artikel.
15.6 Opzegging van een Overeenkomst als genoemd in lid 5 van dit Artikel dient schriftelijk te geschieden tegen het einde van de Overeenkomst met inachtneming van een opzegtermijn van één (1) maand.

Artikel 16. Opschorting en ontbinding
16.1 Opdrachtnemer is gerechtigd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, indien na het sluiten van de Overeenkomst Opdrachtnemer ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen, indien Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van Opdrachtgever niet langer van Opdrachtnemer kan worden gevergd dat hij de Overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.
16.2 Opdrachtnemer is gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van Opdrachtnemer kan worden gevergd, waaronder mede wordt verstaan het zich niet houden aan de in deze algemene voorwaarden genoemde algemene en bijzondere verplichtingen door Opdrachtgever.
16.3 Opdrachtnemer is gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden indien Opdrachtgever surseance van betaling heeft aangevraagd, een schuldsaneringsregeling heeft getroffen, in staat van faillissement verkeert of op andere wijze niet meer vrijelijk over diens vermogen kan beschikken.
16.4 In geval van ontbinding van de Overeenkomst wegens één van de redenen genoemd in de leden 1, 2, en 3 van dit Artikel, wordt al hetgeen Opdrachtgever uit welke hoofde dan ook aan Opdrachtnemer verschuldigd is per direct opeisbaar. Eén en ander onverminderd het recht van Opdrachtnemer op vergoeding van schade en eventuele kosten.
16.5 Indien Opdrachtnemer de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

Artikel 17. Overmacht 
17.1 Indien Opdrachtnemer de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet behoorlijk, of niet tijdig kan nakomen ten gevolge van een omstandigheid die niet te wijten is aan diens schuld en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor diens rekening komt, is Opdrachtnemer gerechtigd de nakoming van genoemde verplichtingen op te schorten voor de duur van de toestand van de overmacht. Indien de periode van overmacht langer duurt dan twee maanden, is ieder der partijen bevoegd de Overeenkomst schriftelijk te ontbinden zonder gehouden te zijn tot enige vorm van schadevergoeding jegens de andere partij.
17.2 Opdrachtnemer is tevens gerechtigd zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid, die (verdere) nakoming van diens verplichtingen verhindert, intreedt na het verstrijken van de termijn waarbinnen Opdrachtnemer aan de verplichtingen had moeten voldoen.
17.3 Naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, wordt in deze algemene voorwaarden mede onder overmacht verstaan, elke (niet-)voorziene, van de wil van Opdrachtnemer onafhankelijke omstandigheid die (verdere) nakoming van diens verplichtingen tijdelijk of blijvend verhindert.
17.4 Indien Opdrachtnemer tijdens het intreden van de toestand van overmacht nog niet is aangevangen met de uitvoering van de Opdracht en het door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer uit hoofde van de Overeenkomst verschuldigde reeds is voldaan zal Opdrachtnemer overgaan tot restitutie, tenzij de nakoming niet blijvend onmogelijk is. 
17.5 Voor zover Opdrachtnemer ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de Overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Opdrachtnemer gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 18. Aansprakelijkheid
18.1 Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor:
a. Fouten of tekortkomingen in het materiaal dat door Opdrachtgever ter hand is gesteld.
b. Misverstanden, fouten of tekortkomingen ten aanzien van de uitvoering van de Opdracht indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van Opdrachtgever, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen.
c. Fouten of tekortkomingen van door of namens Opdrachtgever ingeschakelde derden. Indien Opdrachtnemer een derde inschakelt en Opdrachtgever expliciet akkoord is gegaan met deze derde, is Opdrachtnemer niet aansprakelijk voor fouten van deze derde.
d. Gebreken in offertes van toeleveranciers of voor overschrijdingen van prijsopgaven van toeleveranciers.
e. De eventuele gevolgen voor Opdrachtgever of diens kandidaat van de door Opdrachtnemer gegeven adviezen.
f. De eventuele gevolgen van datalekken, cyberaanvallen, en vergelijkende software en hardware gerelateerde schade, tenzij sprake is van opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid van de zijde van Opdrachtnemer.
g. De eventuele gevolgen van locaties, bedrijfspanden of opstallen; de eigenaars hiervan zijn dan aansprakelijk.
h. De eventuele schade volgend uit de relatie tussen Opdrachtgever en een derde in de risicosfeer van Opdrachtgever, zoals een werknemer of sollicitant.
18.2 Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor aan hem toerekenbare, directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
a. Redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
b. Redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor alle overige dan voornoemde schade, zoals indirecte schade, daaronder begrepen, maar niet beperkt tot gevolgschade, gederfde winst, verminkte of vergane gegevens of materialen, of schade door bedrijfsstagnatie, is uitdrukkelijk uitgesloten.
18.3 Behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Opdrachtnemer is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor schade uit hoofde van een Overeenkomst of van een jegens Opdrachtgever gepleegde onrechtmatige daad beperkt tot het factuurbedrag dat op het uitgevoerde gedeelte van de Opdracht betrekking heeft, verminderd met de door de Opdrachtnemer gemaakte kosten voor inschakeling van derden, met dien verstande dat dit bedrag niet hoger zal zijn dan €1.000,– en in ieder geval te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat de verzekeraar in het voorkomend geval aan Opdrachtnemer uitkeert.
18.4 Elke vorm van aansprakelijkheid van Opdrachtnemer vervalt door het verloop van één (1) jaar vanaf het moment dat de Opdracht is voltooid.
18.5 Opdrachtgever is gehouden, indien redelijkerwijs mogelijk, kopieën van door hem verstrekte materialen en gegevens onder zich te houden tot de Opdracht is vervuld. Indien Opdrachtgever dit nalaat, kan Opdrachtnemer niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die bij het bestaan van deze kopieën niet was opgetreden.

Artikel 19. Vrijwaring
191.1 Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor eventuele aanspraken van derden met betrekking tot door hen geleden schade, ten gevolge van de uitgevoerde werkzaamheden door Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever, waarvan de oorzaak niet aan Opdrachtnemer toe te rekenen is.
19.2 Indien Opdrachtnemer door derden mocht worden aangesproken met betrekking tot door hen geleden schade ten gevolge van de uitgevoerde werkzaamheden door Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever, is Opdrachtgever gehouden Opdrachtnemer in en buiten rechte bij te staan en onverwijld alle hiertoe benodigde handelingen te verrichten.
19.3 Indien Opdrachtgever de in het vorige lid genoemde benodigde handelingen niet of niet voldoende verricht, is Opdrachtnemer zonder voorafgaande ingebrekestelling gerechtigd om zelf adequate maatregelen te nemen. Alle door Opdrachtnemer hiertoe gemaakte kosten zijn voor rekening en risico van Opdrachtgever.

Artikel 20. Geheimhouding
20.1 Zowel Opdrachtnemer, als Opdrachtgever is, behoudens een wettelijke of maatschappelijke plicht tot openbaarmaking opgelegd door een daartoe bevoegd overheidsorgaan, gehouden tot geheimhouding van alle voor, tijdens en na de Opdracht ontvangen vertrouwelijke informatie conform de wet op de AVG.
20.2 In deze algemene voorwaarden wordt onder vertrouwelijke informatie verstaan: informatie waarvan de vertrouwelijkheid door de wederpartij uitdrukkelijk is medegedeeld, informatie waarvan de vertrouwelijkheid voortvloeit uit diens aard en informatie waarvan de wederpartij op grond van feiten en/of omstandigheden redelijkerwijs moet begrijpen dat deze als vertrouwelijk moet worden aangemerkt.
20.3 Indien op Opdrachtnemer een wettelijke of maatschappelijke plicht tot openbaarmaking rust is Opdrachtgever nimmer gerechtigd tot vergoeding van enige vorm van hierdoor ontstane schade, noch is Opdrachtgever gerechtigd de Overeenkomst op deze grond te ontbinden. 
20.4 Opdrachtnemer is gehouden de verplichtingen die voortvloeien uit dit Artikel mede op te leggen aan eventuele, ten behoeve van de uitvoering van de Opdracht ingeschakelde derden.

Artikel 21. Toepasselijk recht en forumkeuze
21.1 Op alle rechtsbetrekkingen tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.
21.2 Geschillen tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin de vestigingsplaats van Opdrachtnemer is gelegen.
21.3 Opdrachtnemer en Opdrachtgever zijn gehouden zich tot het uiterste in te spannen om het geschil in onderling overleg te beslechten, zo nodig met behulp van een bemiddelaar of mediator. Pas als dit drie maanden niets heeft opgeleverd, of in duidelijk spoedeisende gevallen, mogen zij naar de rechter stappen.
21.4 Indien het geschil (ook) de hoogte van de door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever toegezonden factuur betreft, dan dient gedurende het geschil het factuurbedrag te worden gedeponeerd bij een onafhankelijke derde, zoals bijvoorbeeld de stichting derdengelden van een advocatenkantoor. Nalaten hiervan leidt tot verlies van rechten.